OBJECTIUS I ACCIONS

Objectius

L’objectiu del projecte és demostrar l’interès d’un nou sistema de gestió plurifuncional agro-silvo-pastoral integrat com alternativa de gestió rentable per a lluitar contra el problema de l’abandó de l’agricultura en zones de muntanya mediterrània i les conseqüències ambientals (degradació del sòl, vulnerabilitat al canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat) i socio-econòmics (desequilibris territorials, pèrdua de capacitat productiva del territori) que aquest abandó està produint.

Característiques

La posada en pràctica d’aquest sistema es basa en:

1

Adaptació a les condicions d’estació i escala de producció una sèrie de tècniques prometedores per a la millora de l’estructura, fertilitat i capacitat de retenció d’aigua del sòl, per a les que existeix molt poca experiència d’aplicació a escala productiva en zones de muntanya mediterrània.

2

Definir una manera d’interrelacionar a escala de finca aquestes tècniques per a poder millorar el rendiment dels diferents usos de la finca.

Els components principals d’aquest aprofitament són:

  • Gestió integrada del bosc que permeti la utilització dels subproductes de l’aprofitament forestal (restes de tallades) com a recurs de base per a la resta d’activitats de la finca.
  • Gestió múltiple de fruiters amb la producció de pastures per a completar les necessitats del bestiar.
  • Gestió autosuficient d’horts de muntanya sense llaurar el sòl i fent servir els recursos del bosc com a base de la seva fertilitat.

Impacte ambiental

El projecte es considera un projecte d’adaptació al canvi climàtic per les següents raons:

El sòl juga un paper important en l’emmagatzematge de CO2 atmosfèric. Encara que el paper dels sòls en el sud d’Europa és petit a causa del baix contingut de matèria orgànica del sòl, les alternatives proposades per Polyfarming com ara: biochar, BRF i conreus sobre llits de troncs, ofereixen la possibilitat de multiplicar per 2 (o fins i tot més) la quantitat de matèria orgànica al sòl. Només de manera directa, l’aplicació de les tècniques proposades en el projecte representa una addició important de carbó vegetal de les restes de la tala de boscos. Les activitats ramaderes també promouen el segrest de carboni gràcies que augmenten l’activitat biològica del sòl (arrels i microorganismes). Per tant, aquest sistema de gestió, a més de proporcionar un cultiu rendible a l’agricultor, també ofereix un augment del segrest del carboni que no existia a la situació original de l’abandó.

 

  • Les tècniques aplicades milloren la recol·lecció d’aigua i la capacitat de retenció d’aigua de pluja en el sòl
  • La gestió forestal aplicada millora la resistència dels boscos a la sequera i disminueix el risc d’incendis
  • Les tècniques aplicades representen una reducció en el consum de combustibles fòssils utilitzats al maneig agro-silvo-pastoral

Accions

El projecte es concreta en la posada en marxa d’una finca pilot on es posarà en pràctica a escala real el sistema agro-silvo-pastoral proposat. Aquesta posada en pràctica a escala real amb un disseny pensat per a facilitar la demostració de les tècniques aplicades és fonamental per a poder arribar als col·lectius que garanteixen la seva replicabilitat en el territori. Per a facilitar aquesta replicabilitat s’adequarà també un espai per a la realització de cursos pràctics sobre el terreny, la realització d’assessoraments i la realització d’una guia i vídeo per a demostrar l’aplicació pràctica del Polyfarming.

Un projecte cofinançat pel Programa LIFE de la Comissió Europea.